ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIGITALA MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller då Innovative Search Marketing AB (”InnoSearch”) ingår avtal med annan juridisk person (”Kunden”) om InnoSearchs tillhanda-hållande av digitala marknadsföringstjänster till Kunden (”Avtalet”). Vid motstridiga regleringar i dessa allmänna villkor och övriga avtalshandlingar ska vad som föreskrivs i övriga avtalshandlingar, om inte omständigheterna föranleder annat, äga företräde framför dessa allmänna villkor.

InnoSearchs åtaganden
InnoSearch åtar sig att fackmässigt utföra de tjänster som avtalats (”Tjänsterna”) och ska efter bästa förmåga och i rätt tid leverera Tjänsterna till Kunden.     InnoSearch äger rätt att anlita underleverantörer för utförande av Tjänsterna.

Kundens åtaganden

Kunden åtar sig att erlägga betalning för Tjänsterna i enlighet med Avtalet samt i övrigt medverka till att InnoSearch kan utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet, bl.a. genom att lämna InnoSearch tillgång till all nödvändig information och verktyg som erfordras för Tjänsternas utförande.

Ersättning

Ersättning för Tjänsterna utgår enligt vad som avtalats mellan Innosearch och Kunden och annars enligt InnoSearchs vid var tid gällande prislista. På samtliga i Avtalet angivna priser tillkommer mervärdesskatt.
Kostnad för eventuell annonsering (t.ex. genom Google Ads eller Facebook Ads) tillkommer och regleras, om inte annat avtalas, genom Kundens betalning direkt till respektive annonsör. I den mån InnoSearch och Kunden överenskommer att InnoSearch ska hantera s.k. klickbudget hos t.ex. Google Ads eller Facebook Ads och därför utger ersättning till annonsören för Kundens annonsering har InnoSearch rätt att fakturera Kunden ett belopp motsvarande minst en månads klickbudget i förskott.

Fakturering sker månadsvis i efterskott med 20 dagars betalningstid. Vid försenad betalning utgår dröjsmåls-ränta enligt räntelagen (1975:635). Därutöver har InnoSearch rätt att debitera Kunden påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet löper, om inte Innosearch och Kunden avtalat om annat, tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig.

Vardera parten har rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten
(1) gör sig skyldig till väsentligt eller återkommande avtalsbrott och inte vidtar rättelse, där sådan är möjlig, inom 15 dagar från mottagande av uppmaning härom med angivande av vad avtalsbrottet avser; eller

(2) försätts i konkurs, påbörjar förhandling om ackord,

ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation,

inställer sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

Reklamation
Kunden ska skriftligen till InnoSearch reklamera fel i Tjänsterna så snart Kunden fått eller borde fått kännedom om felet, dock senast fjorton (14) dagar efter leverans av Tjänsterna. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Vid utebliven reklamation är rätten att göra gällande påföljder förfallen. InnoSearch ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen.

Force majeure och andra ansvarsbegränsningar

InnoSearch är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåten-heten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständligheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör. Om InnoSearchs åtaganden förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av sådana omständigheter har Kunden rätt att frånträda Avtalet i förtid utan påföljd.

InnoSearch ansvarar inte för fel, försening eller skada som beror på omständigheter på Kundens sida. InnoSearch ansvarar inte heller i något fall för indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsad till, produktionsbortfall, hyreskostnader, utebliven vinst och kapitalförlust. Ersättnings-skyldigheten är under alla förhållanden begränsad till ett belopp motsvarande 3 månaders ersättning för Tjänsterna.

Sekretess
Parterna förbinder sig utan begränsning i tiden att inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärs-hemlighet. Parterna ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående av anställda.

Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parter.

Tvist
På Avtalet ska svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.

Dessa allmänna villkor gäller fr.o.m. 20210901.